ZG-100L jam stilindäki berkidiji we howpsuzlyk arassa öndürijilik synag enjamy


 • Göwrümi:100KN
 • Upperokarky we aşaky şöhleler:650mm
 • Takyklyk: 1
 • Kuwwaty:220V ± 10%
 • Synag meýdançasy:400mm
 • Agramy:500KG
 • Spesifikasiýa

  Jikme-jiklikler

  Arza

  1. ZG-L seriýaly mikrokompýuter dolandyrylýan jam düwmesi we howpsuzlyk tor synag enjamy ösen dizaýn düşünjelerini, owadan görnüşini, amatly işleýşini, durnukly we ygtybarly öndürijiligini kabul edýär.Kompýuter, sero tizligini dolandyrmak ulgamyna we sero motorymyzyň kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen doly sanly dolandyryş ulgamy (PCI kartoçka) arkaly aýlanmagyna gönüden-göni gözegçilik edýär.“AC servo” hereketlendirijisiniň tizligi tizlenme ulgamy bilen tizlenýär we şöhläniň ýokarlanmagyny, ýykylmagyny, synagyny we ş.m. amala aşyrmak üçin takyk top nurbat jübütine iberilýär, nusganyň dartylmagyny, gysylmagyny we beýleki mehaniki aýratynlyklaryny tamamlamak üçin hereket.

  2. Synag maşynynyň hünär programma üpjünçiligi elastik moduly, öndürijilik güýjüni, dartyş güýjüni, döwmek güýjüni, nusganyň uzalmagyny, zarba siňdiriş ulgamynyň berkligini, hemişelik güýç we deformasiýany, hemişelik deformasiýa we güýç we beýleki maglumatlary we görkezijileri awtomatiki usulda alyp biler, yzygiderli süýşmegiň, yzygiderli stresiň we hemişelik deformasiýanyň ýapyk görnüşli dolandyryş re modeimine laýyk bolup biler we synag prosesi standartyň talap edişi ýaly programmalaşdyrylyp we dolandyrylyp bilner.Synag prosesini kompýuter dolandyryş ulgamy tarapyndan gözegçilik we maglumatlary gaýtadan işlemek, metal materiallar we metal däl materiallar üçin degişli milli standartlaryň talaplaryna laýyk gelýär we synag hasabatlary WORD, EXECEL we beýleki usullar ýaly diwersifikasiýa edilýär.

  3. Bu enjam hapalanmaz, pes ses, ýokary netijelilik we tizligi kadalaşdyrmak üçin giň gerime eýe.Bu enjam dürli metallaryň, metal däl we birleşdirilen materiallaryň mehaniki aýratynlyklaryny barlamak üçin amatly we degişli milli ülňüleriň talaplaryna doly laýyk gelýär.

  4. Bu enjam gurluşyk materiallarynda, howa giňişliginde, maşyn öndürmekde, sim we kabelde, rezin we plastmassada, awtoulag önümçiliginde, amortizasiýa ulgamlarynda we beýleki pudaklarda material gözleginde we derňewinde giňden ulanylýar.Ylmy gözleg edaralarynda, uniwersitetlerde, senagat we magdan kärhanalarynda, tehniki gözegçilikde, Harytlary barlamak we arbitra department bölümleri üçin ideal synag enjamlary ulanylýar.

  Spesifikasiýa

  1

  Iň ýokary synag güýji

  100kN

  2

  Maşyn derejesini barlamak

  1.0 synp

  3

  Measük ölçeg aralygy

  1% ~ 100% FS (1.0 synp)

  4

  Görkezişiň otnositel ýalňyşlygy

  ± 1% (1.0 synp)

  5

  Synag güýjüniň çözgüdi

  1 / ± 500000FS resolution Doly çözgüdi üýtgewsiz galýar)

  6

  Deformasiýa ölçeg aralygy

  0,2% ~ 100%

  7

  Güýç dolandyryş derejesini sazlamak diapazony

  0,005% ~ 5% FS / S.

  8

  Güýç dolandyryş gözegçiliginiň takyklygy

  nyrh <0.05% FS, ± 1%;

  nyrh≥0.05% FS, ± 0,5%;

  9

  Deformasiýa derejesini sazlamak diapazony

  0,005 ~ 5% FS / s;

  10

  Deformasiýa tizligine gözegçilik takyklygy

  nyrh < 0.05% FS / s, ± 1%;

  nyrh≥0.05% FS / s, ± 0,5%;

  11

  Çalyşma tizligini sazlamak diapazony

  0.01 ~ 300mm / min ;

  12

  Çalyşma tizligine gözegçilik takyklygy

  ± 0,2%;

  13

  Dowamly güýç, hemişelik deformasiýa, hemişelik süýşmegi dolandyrmak aralygy

  0,5% ~ 100% FS

  14

  Dowamly güýç, hemişelik deformasiýa, hemişelik süýşmegi dolandyrmagyň takyklygy

  sazlamak≥10% FS, ± 0,5%

  < 10% FS, ± 1% sazlamak

  15

  Netijeli synag meýdançasy

  400mm

  16

  Upperokarky we aşaky şöhleleriň arasyndaky aralyk

  650mm

  18

  naprýa .eniýe

  ~ 220V ± 10% 50Hz

  19

  Maşynyň agramy

  500kg

  Esasy aýratynlyklary

  1. Synag enjamynda hapalanma, pes ses, amatly işlemek we ýokary netijelilik ýok;

  2. Esasy maşyn gabygy owadan we sahy bolan alýumin garyndy gabygyny kabul edýär;

  3. Esasy bölüm, gaty berkligi, durnukly öndürijiligi we owadan görnüşi bilen umumy poluň dik dik gurluşydyr;

  4. Süýşmek we gysylmak aýratyn goşa giňişlikde amala aşyrylýar, şol bir giňişlikde dürli synag goşundylaryny çalyşmagyň ýadawlygynyň öňüni alýar;

  5. Esasy çarçuwanyň gurluşy berk we berkdir.Galyň top nurbaty we ýol görkeziji ýeňil çybyk, galyňlaşdyrylan şöhle we esas ýokary güýçli materiallaryň synagyna çydap bilýän berk çarçuwany emele getirýär;

  6. Esasy maşynyň ýokarky we aşaky şöhleleri we iş stoly ajaýyp deňleşmegi üpjün etmek üçin sinhron işlenýär.Haçan-da eksenel synag geçirilende, ýüküň aşagyndaky nusganyň gapdal güýjüniň az derejede täsir ediljekdigini we takyk stres we dartyş netijeleriniň alynmagyny üpjün etmek üçin.;

  7. Nurbat takyk top top nurbady we nurbat hozy aşaga çydamly guýma mis materialdan ýasalýar.Buraw jübütiniň sürtülme koeffisiýenti kiçi, geçiriş netijeliligi ýokary, takyklygy we güýji ýokary;

  8. Reduktordan, sinhron dişli guşakdan we takyk top nurbat jübütinden düzülen azaltmak mehanizmi, nurbatyň sinhron hereketini üpjün etmek we ulgamyň merkezleşmegine kömek etmek üçin ýönekeý gurluşa eýe;

  9. ervetiýaçlyk güýji bolan ýokary güýçli hereketlendirijiler, öňünden ýüklenen podşipnikler, pes dartyşly sinhron dişli guşaklar we takyk top nurbat jübütleri synag döwründe saklanylýan energiýany azaldyp biler, şeýlelik bilen has gowy synag netijesini almak we has gowy öndürijilik gazanmak üçin.Bu takyk modul we dartyş gymmaty.Aerokosmos birleşýän materiallar we metal erginleri ýaly ýokary güýçli materiallary barlanda has täsirli bolýar;

  10. Synag prosesine gözegçilik etmek üçin AC servo hereketlendirijisini we tizligi dolandyryş ulgamyny ulanyp, dolandyryş takyklygy ýokary, durnukly, ýokary netijelilik, pes ses (pes tizlik)

  Esasan şol wagt ses ýok).Dolandyryş tizligi diapazony ep-esli giňeldildi (0.001-500mm / min), bu diňe adaty materiallaryň (metal, sement, beton we ş.m.) pes tizlikli synagy üçin däl, eýsem ýokary tizlikli synag üçin hem peýdalydyr. metal däl materiallar (rezin, film we ş.m.).Loadük ýok wagty synag meýdançasyny çalt sazlamak we kömekçi synag wagtyny tygşytlamak amatly.Synag tizligi Hytaýdaky adaty metal we metal däl materiallaryň synag tizliginiň häzirki talaplaryna laýyk gelýär;

  11. Köp spesifikasiýa armatura adapterleri we köp sanly aksesuar opsiýalary, enjamlara has köp synag funksiýalaryny berip, dürli materiallaryň mehaniki synagyny amala aşyryp bilerler;

  12. Konsentrik halka we ýerleşdiriji pin, synag guralynyň ýokarky we aşaky koaksiallygyny doly üpjün edýär, şonuň üçin nusga eksenel ugurda doly görkezilýär;

  13. Güýç ölçegi ýokary giňişleýin takyklygy, ýokary duýgurlygy we gowy gaýtalanmagy bilen import edilýän ýokary takyk gürleýiş ýük öýjügini kabul edýär.Tötänleýin kalibrlemeden soň synag synag prosesiniň we parametrleriniň takyklygyny üpjün edip biljek daşarky güýçlere täsir etmeýär;

  14. Dartyş, gysyş we beýleki synaglar wagtynda datçigiň güýç ugry birmeňzeş, kalibrleme we kalibrleme ýönekeý we amatly;

  15. Dürli spesifikasiýa datçikleri talaplara görä düzülip bilner, bu dürli synag ýükleriniň ölçeg talaplaryny kanagatlandyrmak üçin synag aralygyny ep-esli giňeldýär;

  16. Deformasiýa ölçegi ýokary takyklykly elektron ekstensometri ýa-da uly deformasiýa ekstensometrini kabul edýär;

  17. Çalyşmagy ölçemek, AC servo motorynyň içindäki süýşmegi ölçemek ulgamy arkaly amala aşyrylýar;

  18. Ygtybarly göçme simsiz uzakdan dolandyrmak, köp funksiýany döredijilikli birleşdirýär, ulanmak we işlemek üçin amatly we güýçli tok konfigurasiýasyny ep-esli aňsatlaşdyrýar, aýry-aýry elektrik bölekleriniň ulanylyşyny azaldýar we elektrik togunyň kesilmegini netijeli peseldýär;

  19. Nusga gysylanda şöhläniň çalt / haýal göteriliş sazlamasyna düşünip biler, amal çeýe we isleg boýunça üýtgedilip bilner;

  20. Netijeli we çalt synagdan soň başlangyç ýagdaýyna gaýdyp gelmek funksiýasy bar;

  21. Iň oňat çäkli gorag funksiýasy, artykmaç ýüklemek we artykmaç gorag, synag arakesmesini awtomatiki ýapmak we beýleki ygtybarly, ygtybarly;

  22. performanceokary öndürijilikli akylly ähli sanly garaşsyz gözegçilik ediji bilen enjamlaşdyrylan we hemişelik nyrh stresleri, hemişelik nyrh üýtgemegi ýaly birnäçe ýapyk görnüşli dolandyryş usullaryny amala aşyryp bilýän apparat esasly parallel nusga alma re modeimini amala aşyrmak üçin ähli sanly PID düzedişini kabul edýär, we yzygiderli nyrh dartyşlary.Dürli dolandyryş re betweenimleriniň arasynda rahatsyz çalyşmagy amala aşyryp biler;

  23. Ölçeg we gözegçilik ulgamy köp funksiýaly synag programma üpjünçiligi bukjasy bilen enjamlaşdyrylandyr we köp kanally maglumatlary ýokary tizlikli ele almak üçin VXD-leri ýokary tizlikli maglumat almak tehnologiýasyny kabul edýär;synag netijeleri dürli synag usullarynyň talaplaryna laýyklykda seljerilip we gaýtadan işlenip bilner we täze synaglaryň goşulmagyny ýeňilleşdirmek üçin adam-maşyn interaktiw programmirleme dolandyryş funksiýasy üpjün edilýär.Standart;Güýçli grafika operasiýa funksiýalaryna eýedir, synag egrilerini görkezip biler we maglumatlary hakyky wagtda synag edip biler, egrini ulaltmak, grafiki ulaltmak, saklamak funksiýalary we görkeziş funksiýalaryndan soň kursor bar.Doly synag egrileriniň we synag maglumatlarynyň saklaýyş funksiýasyna eýedir;bir bölek synag hasabatynyň çykyşy we partiýa synag hasabatynyň çykyşy we çap edilmegi ýaly funksiýalara eýedir;

  24. Tor interfeýsi bilen, maglumatlar ulgamyny we uzakdan dolandyrmak funksiýalaryny amala aşyryp biler;

  25. Enjam tygşytly.Daşary ýurtlardan getirilýän enjamlaryň hili, içerki enjamlaryň bahasy.

  Standart

  1. GB / T228-2002 "Metal material otagynyň temperaturasynyň dartyş synagy usuly"

  2. GB / 15831-2006 polat turba skaf berkidijileri

  3. GB / T5725-2009 "Howpsuzlyk tor"

  4. GB / T15831-2006 "Polat turbanyň dykyzlandyryjylary"

  5. GB24911-2010 Käbäni we agzy berkidiji kesgitleme standarty

  6. GBT 6096-2009 howpsuzlyk guşak synag usuly, GB 5725-2009 howpsuzlyk tor we beýleki ýüzlerçe standartlar we ulanyjylar üçin standart usullar düzülip bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • img (3)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň