200kN Elektron Uniwersal synag maşynyny düzetmek

Müşderi: Malaýziýanyň müşderisi

Programma: Polat sim

Bu önüm demir we metal däl materiallaryň dartyş, gysyjy, egilmek we gyrkmak mehaniki öndürijilik synaglarynda giňden ulanylýar.Garnituralaryň giň toplumy bilen, profilleriň we komponentleriň mehaniki öndürijilik synagy üçin hem ulanylyp bilner.Şeýle hem, uly nusga deformasiýasy we çalt synag tizligi bilen arkan, guşak, sim, rezin we plastmassa ýaly material synag ulgamynda amaly mümkinçilikleriň giň gerimi bar.Hil gözegçiligi, okatmak we gözleg, howa giňişligi, polat metallurgiýa, awtoulaglar, gurluşyk we gurluşyk materiallary ýaly synag meýdanlary üçin amatly.

Milli standart GB / T228.1-2010 "Otag temperaturasynda metal materiallaryň dartyş synag usuly", GB / T7314-2005 "Metal gysyş synag usuly" talaplaryna laýyk gelýär we GB, ISO, ASTM maglumatlary gaýtadan işlemäge laýyk gelýär , DIN we beýleki standartlar.Ulanyjylaryň talaplaryna we berlen standartlara laýyk bolup biler.

img (1)
img (2)

1. alyp baryjy:

Enjam goşa giňişlikli gapy gurluşyny kabul edýär, ýokarky giňişlik uzalýar we aşaky giňişlik gysylýar we egilýär.Şöhle basgançaksyz galdyrylýar we peseldilýär.Geçiriji bölegi tegelek ýaýyň sinhron dişli guşagyny, nurbat jübütiniň geçişini, durnukly geçirişini we pes sesini kabul edýär.Designedörite işlenip düzülen sinhron dişli guşak tizlenme ulgamy we takyk top nurbat jübüti, yza gaýtmazlygy amala aşyrmak üçin synag maşynynyň hereketlendiriji şöhlesini herekete getirýär.

2. Garnituralar:

Standart konfigurasiýa: pürs şekilli dartyş we gysyş goşulmasy.

3. Elektrik ölçeg we dolandyryş ulgamy:

.

(2) Artykmaç ýüklemek, tokdan ýokary, naprýa .eniýe, ýokarky we aşaky süýşme çäkleri we gyssagly duralga ýaly gorag funksiýalary bar.

(3) Gurnalan gözegçilik ediji synag maşynynyň synag güýji, nusga deformasiýasy we şöhläniň süýşmegi ýaly parametrleriň ýapyk görnüşli gözegçiligini gazanyp biljekdigini we hemişelik tizlik synag güýjüne, hemişelik tizligiň üýtgemegine, hemişelik tizligiň süýşmegine, hemişelik tizlige ýetip biljekdigini üpjün edýär. ýük sikli, Hemişelik tizligiň deformasiýa siklleri ýaly synaglar.Dürli dolandyryş re betweenimleriniň arasynda ýuwaş kommutasiýa.

(4) Synagyň ahyrynda ýokary tizlik bilen synagyň başlangyç ýagdaýyna el bilen ýa-da awtomatiki ýagdaýda dolanyp bilersiňiz.

.

.

.

4. Programma üpjünçiliginiň esasy wezipeleriniň beýany

Ölçeg we gözegçilik programma üpjünçiligi dürli metal we metal däl (agaç esasly paneller we ş.m.) synaglary geçirmek we real wagt ölçemek we görkezmek, hakyky ýaly dürli funksiýalary ýerine ýetirmek üçin mikrokompýuter bilen dolandyrylýan elektron uniwersal synag maşynlary üçin ulanylýar. - wagtlaýyn gözegçilik we maglumatlary gaýtadan işlemek we degişli standartlara laýyklykda netije çykarmak.


Iş wagty: 22-2021-nji dekabry